Monday, June 27, 2022

އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު

14 May 2022, 17:14

ވެރިކަން ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ފޯރިގަދަ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދޭ. މި އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފެކްޝަނުންނާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ވެސް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރޭ. މިއީ ފަހުގެ ތަރީޚެއްގައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި ފޯރިގަދަ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު. މިއިންތިހާބު ނިމިގެންދާ ގޮތުން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިމިގެންދާނެ. ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ބާއްވާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލައްވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވޯޓު ލައްވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި އެހެން މެމްބަރުންތަކެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް މެމްބަރުންތަކެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް މެމްބަރުންތަކެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ސަފާތު އަހުމަދު ޒާޙިރު، މިއަދު ވޯޓު ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒައިނާ އާދަމް، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލައްވަނީ: ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް އަޙްމަދު ހައިތަމް، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ވޯޓުލައްވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
އެމްޑީޕީން މިއަދު ބާއްވާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވަން ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ